UNO Online - Speel Online op SolitaireParadise.com (2024)

UNO Online - Speel Online op SolitaireParadise.com (1)

App Store Play Store

Speel hier de online versie van het bekende UNO spel. Slaag jij er in om als eerste al je kaarten af te leggen?

Hoe spelen

UNO Online - Speel Online op SolitaireParadise.com (4)

UNO Online - Speel Online op SolitaireParadise.com (5)

UNO Online

SolitaireParadise. is gratis, maar onze servers niet.
Steun ons door je ad blocker uit te schakelen.

SolitaireParadise. is gratis, maar onze servers niet.

Steun ons door je ad blocker uit te schakelen.

SolitaireParadise. is gratis, maar onze servers niet.

Steun ons door je ad blocker uit te schakelen.

UNO Online informatie

 • Spelfamilie: Afleggen
 • Aantal spelers: 2 tot 10 (max 4 op onze website)
 • Kaarten: 108 kaarten (speciaal kaartspel)
 • Spelduur: 15 minuten per ronde
 • Geluksfactor: hoog

Spelers en kaarten

UNO wordt gespeeld met 2 of meer spelers, gebruik makende van een vereenvoudigd kaartspel dat speciaal ontworpen is voor UNO.

In totaal zitten er 108 kaarten in een UNO-spel.

Getalkaarten (76 in spel, 19 van elke kleur)

UNO Online - Speel Online op SolitaireParadise.com (6)

Kaarten met een getal van 0 tot 9. Elk getal komt twee keer voor in een kleur behalve 0, en er zijn vier kleuren (rood, groen, blauw, geel).

Actiekaarten

UNO Online - Speel Online op SolitaireParadise.com (7)

 • Neem-twee kaarten (8 in het spel, 2 van elke kleur): De volgende speler moet twee kaarten trekken en moet een beurt overslaan.
 • Sla-beurt-over kaarten (8 in het spel, 2 van elke kleur): De volgende speler moet een beurt overslaan.
 • Keer-om kaarten (8 in het spel, 2 van elke kleur): De speelrichting wordt omgekeerd.

Neem-twee kaarten, Sla-beurt-over kaarten en Keer-om kaarten worden actiekaarten genoemd.

Keuzekaarten

UNO Online - Speel Online op SolitaireParadise.com (8)

 • Keuzekaarten (4 in het spel): Kan op elke kaart worden gespeeld, en maakt het mogelijk om de kleur te kiezen waarin het spel verdergaat.
 • Neem-4 kaarten (4 in het spel): Kan op elke kaart worden gespeeld, maar alleen als er geen andere kaarten kunnen worden gespeeld. Laat toe om de kleur te kiezen waarin het spel verdergaat. De volgende speler moet vier kaarten trekken.

Doel van het spel

Het doel in UNO is om al de kaarten in je hand af te leggen, door kaarten te spelen met kleur of getal gelijk aan de kaart die vanboven op de aflegstapel ligt. De eerste speler die al zijn kaarten heeft afgelegd wint de ronde.

Delen

Aan het begin van een ronde krijgt elke speler 7 kaarten, deze worden één voor één uitgedeeld. De overblijvende kaarten worden omgedraaid in het midden van de tafel gelegd. De bovenste kaart wordt omgedraaid en zal dienen als aflegstapel.

Verloop van het spel

De speler links van de deler begint. De speelrichting aan het begin van het spel is met de klok mee, maar kan tijdens het spel met de Keer-om kaart veranderd worden.

Tijdens een beurt heeft een speler drie opties:

 • Speel een kaart die qua kleur, getal of symbool overeenkomt met de bovenste kaart van de aflegstapel.
 • Speel een Keuzekaart of een Neem-4 kaart.
 • Trek de bovenste kaart van de stapel met kaarten die omgekeerd op tafel liggen. Als de getrokken kaart kan worden gespeeld, mag de speler deze onmiddellijk spelen. Er mag geen andere kaart worden gespeeld.

Als je nog maar één kaart over hebt, moet je op de 1-knop drukken om het spel in de volgende ronde te kunnen beëindigen. Als je niet op deze knop drukt, kunnen je tegenstanders dat doen en zul je twee kaarten moeten trekken.

Boven de 1-knop staat een vierkantje dat de huidige kleur van het spel aangeeft.

Score

De speler die als eerste al zijn kaarten aflegt wint de ronde. Hij krijgt punten op basis van de kaarten die de andere spelers aan het einde van de ronde in hun hand hebben:

 • Getalkaarten: nominale waarde
 • Actiekaarten: 20 punten
 • Keuzekaarten: 50 punten

Geschiedenis

UNO werd ontwikkeld door Merle Robbins in 1971, en is nu eigendom van Mattel. Merle Robbins was kapper en hij verkocht de eerste 5.000 UNO-spellen vanuit zijn kapperszaak. In 1972 verkocht hij de rechten aan International Games voor $50,000 plus 10 cent royalty per exemplaar. International Games werd in 1992 onderdeel van Mattel.

Soortgelijke spellen

UNO is gebaseerd op het Crazy Eights kaartspel. Andere kaartspellen die op UNO lijken zijn Spite and Malice, Mau Mau, Pesten en Phase 10.

Citaten en verdere lectuur

 1. "UNO (kaartspel)". wikipedia.org. Link
 2. UNO spelregels, 1999, Mattel, Inc.
 3. John McLeod, "Matching Card Games" pagat.com. Link

Classificatie: HomeKaartspellenUNO Online
Beoordeling: 72% (58.129 stemmen)
Uitvinder: Merle Robbins
Technologie: HTML5
Wiki-pagina's: Wikipedia

Populaire Spellen

 • Freecell
 • Spider Solitaire
 • Klondike Solitaire

Over Patience

 • Strategie
 • Geschiedenis
 • Terminologie
 • Types en Families
 • Bekende Spellen
 • Voordelen
 • Kaartspellen Spelregels

Bedrijfsinfo

Do not sell my personal information - Update your advertising tracking preferences

Solitaire Paradise is een initiatief van Tokke BV, Houwaartsebaan 51, 3220 Holsbeek, België. (VAT: BE 0738.485.942)

English dansk Deutsch español français italiano Nederlands norsk polski português suomi svenska

UNO Online - Speel Online op SolitaireParadise.com (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Amb. Frankie Simonis

Last Updated:

Views: 5800

Rating: 4.6 / 5 (56 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Amb. Frankie Simonis

Birthday: 1998-02-19

Address: 64841 Delmar Isle, North Wiley, OR 74073

Phone: +17844167847676

Job: Forward IT Agent

Hobby: LARPing, Kitesurfing, Sewing, Digital arts, Sand art, Gardening, Dance

Introduction: My name is Amb. Frankie Simonis, I am a hilarious, enchanting, energetic, cooperative, innocent, cute, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.